Wysokości i terminy opłat w 2019 r ROD Sobieskiego

Wysokości i terminy opłat w 2019 r

uchwalone przez walne zebranie w dniu 11 maja 2019r

  1. Składka członkowska                           6,00 zł                      do 30.06.2019 r.

          (obowiązuje tylko gdy działkowiec jest członkiem PZD )

  1. Opłata ogrodowa                                   0,50 zł/m               do 30.06.2019 r.

 

  1. Opłata za wywóz śmieci                       50,00 zł/działka       do 30.06.2019 r.

 

  1. Opłata energetyczna                             15,00 zł/działka     do 30.06.2019 r.

 

  1. Opłata za energię 1 kWh 0,55zł/kWh*
    (*zgodnie ze wskazaniem licznika)

 

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do działki uiszczają jedną opłatę roczną.

  

Jednocześnie uprasza się wszystkich działkowców o terminowe do dnia 30 czerwca dokonanie w pełnej wysokości należnych opłat przelewem na konto bankowe:

WBS Bank  22 8015 0004 0000 1603 2000 0004

Dokonując wpłat przelewem należy pamiętać by wpisać tytułem: numer działki i powierzchnię użytkową działki w m2

 

UWAGA!!!!!

Obowiązek zapłaty odsetek ustawowych obowiązuje działkowców dokonujących płatności: za opłaty ogrodowe po 30 czerwca, za zużycie energii elektrycznej i wody po 30 listopada, zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie PZD oraz Regulaminie ROD.